Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej

Informacja dla użytkowników


Szanowni Klienci Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej
W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).
Biblioteka realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców Gminy Łęka Opatowska oraz okolicznych regionów przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w bibliotece jest:
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
Opatów, ul. Poznańska 59, 63-645 Łęka Opatowska
tel.: +48 62 78 14 551
email: biblioteka@leka-opatowska.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO, dawniej Administrator Bezpieczeństwa Informacji -ABI) w bibliotece jest Pan:
Artur Sołyga
tel.: +48 62 78 14 551
email: biblioteka@leka-opatowska.pl
W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łęce Opatowskiej prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy biblioteka posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
• Państwa zgoda lub
• niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub
• wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na bibliotekę lub
• niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub
• niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez bibliotekę w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Pragniemy zaznaczyć iż w zdecydowanej większości sytuacji biblioteka przetwarza Państwa dane osobowe aby móc dopełnić obowiązku jaki został nałożony przepisem prawa na bibliotekę.
Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia bibliotekę od obowiązku informacyjnego).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów.
8. W związku z tym, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe, co do zasady przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo dostępu do treści swoich danych;
• prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
• prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
• prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego biblioteki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Państwa zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy biblioteka przetwarza dane w związku z realizacją zadania publicznego);
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można składać w siedzibie biblioteki osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.
9. Podawanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.
10. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez bibliotekę danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny