Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowiezobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.biblioteka.leka-opatowska.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki.

Data publikacji strony internetowej: 2021.09.02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.02

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest Gabriela Brzezińska – dyrektor Biblioteki, adres poczty elektronicznej biblioteka@leka-opatowska.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu62 78 14 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także doRzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie, Opatów, ul. Poznańska59, 63-645 Łęka Opatowska
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Poznańskiej. Do obu wejść prowadzi podjazd dla wózków. Wejście główne do Biblioteki znajduje się z boku budynku, na końcu podjazdu, do wejścia prowadzą również schody.

Pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze budynku, jednak zlokalizowane są na różnych poziomach, występują wysokie progi oraz schody.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń bibliotecznych prowadzi korytarz.

Pomieszczenie, w którym obsługiwani są użytkownicy znajduje się po lewej stronie, drugie drzwi od wejścia głównego.

Toaleta dla użytkowników znajduje się na parterze, wejście z korytarza, pierwsze drzwi w lewo i nie jest dostępna dla osób na wózkach – wysoki próg.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz oraz pomieszczenia do obsługi wypożyczeń i czytelnia. Brak wolnego dostępu do półek dla osób na wózkach – część wypożyczalni znajduje się w pomieszczeniu, do którego prowadzą schody.

Do części korytarza prowadzą schody – przejście do salki konferencyjnej niedostępne dla osób na wózkach. Wejście do salki konferencyjnej dla osób na wózkach bezpośrednio od ul. Poznańskiej – drugie wejście do budynku.

W budynku nie ma windy ani platform przyschodowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny