Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej

TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA - KONKURS

Utworzono dnia 02.09.2021

Regulamin konkursu:

„Tradycyjna Palma Wielkanocna”

 

Organizator: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie i Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Adresaci konkursu: Mieszkańcy z terenu gminy Łęka Opatowska i czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (np. rodzina).

 

      1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników,

- kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową,

- rozwijanie talentu artystycznego uczestników, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych,

- pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej,

- stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

- zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do częstszych kontaktów z biblioteką i czynnego angażowania się w działalność kulturalną,

- integracja społeczności lokalnej oraz przekazywanie wartości i tradycji w rodzinie,

- stworzenie okazji do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym w sposób kreatywny, budujący pozytywne relacje oraz rozwijający wrażliwość estetyczną,

- aktywność uczestników związana z konkursem pozwoli zaktywizować społeczność lokalną i zwiększy dostępność do alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od używek (alkohol, narkotyki itp.)

 

2. Zasady uczestnictwa:

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

- Palmę wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej z użyciem materiałów naturalnych (drewno, sznurek, suche kwiaty, bukszpan, bazie, wydmuszki, wstążki, bibuła, krepa, papier itp.) z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

- Do konkursu nie dostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych.

- Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach i wystawach.

- Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 dekorację.

- Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, ul. Poznańska 59 oraz w jej filiach (Filia w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 oraz Filia w Siemianicach, ul. Szembeków 1) w terminie do 19 marca 2021 r.

 

3. Ocena prac:

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas        oceny komisja będzie brała pod uwagę dobór odpowiednich materiałów i elementów   zdobniczych, zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość autora.

 

4. Powołana przez organizatora komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe lub vouchery podarunkowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.leka-opatowska.pl, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź osobiście.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, o terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

 

5. Wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć w Kościele Parafialnym pw. św. Floriana  w Opatowie 28 marca 2021 roku w Niedzielę Palmową.

 

6. Prace zostaną zwrócone uczestnikom. O terminie odbioru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Uwagi końcowe:

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr. 1 do regulaminu.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 118

W poprzednim tygodniu: 40

W tym miesiącu: 204

W poprzednim miesiącu: 298

Wszystkich: 1483

Projekt "Dzieje się w bibliotece - zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży z elementami biblioterapii" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

"Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025."

Nazwa zadania: "Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup  nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0."