bip logo glowne  Strona Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki

Aktualności

Wycieczka rowerowa bibliotekarzy i seniorów

20 września 2020 r. o godzinie 13:30 z Opatowa wyruszyła grupa rowerzystów biorących udział w wycieczce rowerowej organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie. Uczestnikami rajdu byli członkowie Koła Seniorów w Opatowie.
Trasa rajdu wynosiła 22 kilometry i prowadziła przez wioski gminy Łęka Opatowska (Opatów, Wielisławice, Biadaszki, Piaski i Trzebień), a nawet zahaczała o gminę Wieruszów (Kuźnicę Skakawską), gdzie był krótki postój w lesie z przekąskami przygotowanymi przez seniorów. W grillowniku na Piaskach na strudzonych rowerzystów czekały pieczone kiełbaski, kawa i słodki poczęstunek. Odpoczynek na łonie natury umilały nam wspólne śpiewy i dowcipy opowiadane przez uczestników. Bibliotekarze przygotowali quiz wiedzy o gminie Łęka Opatowska gdzie każdy mógł się wykazać wiedzą o naszym regionie.
W drodze powrotnej dzięki uprzejmości Pana Marka Jerczyńskiego uczestnicy rajdu mieli okazję zwiedzić powstałą w 1948 roku Kaplicę w Trzebieniu.
Do mety rowerowej wycieczki dotarliśmy o godzinie 17:30 – zmęczeni ale w dobrych humorach i z apetytem na więcej.
W tym miejscu dziękujemy: opiekunowi sali w Piaskach za umożliwienie zorganizowania poczęstunku.

Czytaj dalej...

Narodowe Czytanie "Balladyny"

W sobotę 5 września 2020r. w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie zorganizowała Narodowe Czytanie. W czasie tegorocznej akcji odczytano fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego pt.”Balladyna”.

Wybitne dzieło polskiego romantyzmu powstało na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólna historią i przyszłym losem narodu. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Fragmenty lektury odczytane zostały przy Bibliotece w Opatowie przez lektorów: Adama Kopisa – Wójta Gminy Łęka Opatowska, Katarzynę Szczepańską - Radną Gminy Łęka Opatowska, Marię Haziak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie, Annę Wojtasik – Kierownik Żłobka w Opatowie, Beatę Gąszczak – Czytelniczkę Biblioteki oraz Gabrielę Brzezińską – Dyrektor Biblioteki. Wprowadzenie do poszczególnych aktów i scen przeczytała pracownik Biblioteki Ewa Kołek.

Swoją obecność każdy z gości upamiętnił wpisem do kroniki Biblioteki.

Czytaj dalej...

Dotacja na zakup nowości wydawniczych

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie Gabriela Brzezińska podpisała umowę z Biblioteką Narodową na dofinansowanie, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, w wysokości 5.500,00 zł. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, publikacji nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego

Wakacje z bohaterem mojej ulubionej książki”

Na konkurs wpłynęło 16 prac w kategorii dzieci do lat 9. Wszystkie prace były piękne i związane z tematem konkursu, dlatego bardzo dziękujemy dzieciom za trud włożony w ich wykonanie.

Decyzją komisji konkursowej przyznano następujące miejsca:

I miejsce – Franciszek Muszyński

II miejsce – Franciszek Kosmalski

II miejsce – Igor Kamiński

III miejsce – Natan Kamiński

III miejsce – Hanna Jerczyńska

Wyróżnienie:

Zuzanna Nawrot, Zofia Flaczyk, Zuzanna Popiela

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplom oraz drobny upominek.

Po odbiór nagród oraz dyplomy za udział zapraszamy do Biblioteki w Opatowie w godzinach otwarcia. Natomiast dzieci, które będą chciały odebrać nagrody i dyplomy w filiach, w których składały prace zapraszamy do Filii w Łęce Opatowskiej od 1 września oraz do Filii w Siemianicach od 27 sierpnia.

Czytaj dalej...

Legimi - czytaj kiedy i jak chcesz

Od lipca nasza Biblioteka wchodzi w skład konsorcjum wielkopolskiego (zrzeszającego 38 wielkopolskich bibliotek) i udostępnia swoim Czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 60 tys. e-booków na platformie Legimi.

Czytelnik, który chce czytać e-booki, musi zgłosić się do jednej z naszych placówek bibliotecznych i na podstawie ważnego konta czytelnika zostaje mu wydany jeden kod z miesięcznym okresem ważności. Czytelnik rejestruje się (zakłada konto) na dedykowanej bibliotece stronie https://www.legimi.pl/wbppoznan podając kod otrzymany w bibliotece, a następnie nazwę użytkownika, adres e-mail, na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć oraz hasło – od tego momentu można korzystać z usługi przez 30 dni.

Korzystanie z Legimi za pośrednictwem kodów dostępu z Biblioteki jest całkowicie bezpłatne!

Czytaj dalej...

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Regulamin konkursu plastycznego :

Wakacje z bohaterem mojej ulubionej książki”

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież z terenu gminy Łęka Opatowska.

  1. Celem konkursu jest:

- stworzenie przez uczestników pracy plastycznej przedstawiającej bohatera lub bohaterów dowolnej książki, z którymi chcieliby spędzić wakacje,

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

- rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych i kreatywności,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do częstszych kontaktów z biblioteką.

  1. Zasady uczestnictwa:

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej siebie oraz bohatera książki spędzających wspólnie wakacje.

- Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.

- Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 (210x296 mm).

- Technika wykonania prac jest dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki inne).

- Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

- Prac nie należy zwijać w rulon czy składać.

- Każda praca powinna być opisana na odwrocie metryczką w następujący sposób: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy.

- Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, ul. Poznańska 59 oraz w jej filiach (Filia w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 oraz Filia w Siemianicach, ul. Szembeków 1) w terminie do 13 sierpnia 2020 r.

- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych egzemplarzy prac. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

  1. Ocena prac: Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I: dzieci do lat 9

Kategoria II: dzieci i młodzież do lat 15

Kategoria III: młodzież do lat 19

W każdej kategorii wiekowej Organizator przyzna trzy nagrody.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.leka-opatowska.pl, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź osobiście.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, o terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

Biblioteka zorganizuje wystawę prac biorących udział w konkursie.

Uwagi końcowe:

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Czytaj dalej...

Można znów wypożyczać książki!!!

Od 4 maja 2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz Filie w Łęce Opatowskiej i Siemianicach ponownie otwarte dla czytelników.

W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa SARS-COV2 w Bibliotece i Filiach obowiązują do odwołania następujące zasady:

1. Uruchomiona zostanie tylko wypożyczalnia z ograniczonym wolnym dostępem do półek – czytelnie i stanowiska komputerowe pozostaną nieczynne.

2. W Bibliotece może w tym samym czasie przebywać jeden Czytelnik.

3. Czytelnicy zobowiązani są do przychodzenia do Biblioteki w rękawiczkach i maseczkach, a przy wejściu dezynfekować dłonie w wyznaczonym miejscu.

4. Zwrócone książki zostaną odłożone na okres 14 dni kwarantanny, dopiero po tym czasie będą mogły zostać ponownie wypożyczone.

Zasady obowiązujące w Bibliotece i Filiach bibliotecznych są zgodne z rekomendacjami Biblioteki Narodowej oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju wydanymi w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020r.

 

Godziny otwarcia placówek

Biblioteka w Opatowie

Pn, Śr, Cz godz. 10:30 – 17:30

Wt, Pt godz. 8:30 – 15:30

Filia w Łęce Opatowskiej

Pn, Śr, Cz godz. 11:30 – 16:30

Wt, Pt godz. 10:30 – 15:30

Filia w Siemianicach

Pn-Pt godz. 11:30 – 16:30

Czytaj dalej...

Polecane pozycje książkowe

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gniew

Gniew

Gniew to pożegnanie z Szackim, jednym z najbardziej znanych bohaterów kryminalnych w Polsce, dostrzeżonym i docenionym na świecie, co potwierdzają recenzje i wyróżnienia dla kolejnych wydań książek Zygmunta Miłoszewskiego za...

Małe mroczne kłamstwa

Małe mroczne kłamstwa

Trzy wyznania. Dwóch kłamców. Jeden morderca. Troje bliskich sobie ludzi ukrywa przed sobą straszne tajemnice. Catrin Quinn przed trzema laty straciła w wypadku dwóch synów. Od tego czasu nie potrafi wrócić do równowagi....

Kapelusz na wodzie

Kapelusz na wodzie

„Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem” - mawiał o sobie Józef Tischner. Nowa książka Wojciecha Bonowicza przedstawia wybitnego myśliciela,...

Klasa

Klasa

Kiedy po latach kontaktuje się z tobą kumpel z klasy, może to oznaczać tylko jedno – kłopoty. Skatowany w Warszawie przez nieznanych sprawców prezes amerykańskiej korporacji dzwoni do byłego kolegi z...

Dynastia

Dynastia

Kiedy Johann Cornelius zaczynał, nie miał nic. Kiedy umierał, jego rodzina „wykroiła” sobie gigantyczną porcję Ameryki…  „Dynastia” - saga rodziny Corneliusów - to doskonała powieść obyczajowa o ludziach, którzy startowali od...

Powrót do Nałęczowa

Powrót do Nałęczowa

Annie wydaje się, że wszystko w życiu ma już zaplanowane. Wykonuje wolny zawód, który daje jej dużo satysfakcji, ma partnera, z którym tworzy bezpieczny i wygodny dla obu stron związek...

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Piękna Dalmacja Południowa, malowniczy Półwysep Pelješac, trzy siostry, trzy historie, trzy miłości. Czy można zapomnieć o zdradzie i niespełnionych obietnicach? Mówi się, że każdy zasługuje na drugą szansę, ale czy takim...

Łatwopalni - trylogia

Łatwopalni - trylogia

Dolny Śląsk, poniemiecka przeszłość, spalona słońcem ziemia, intensywna, mieniąca się kolorami jesień i małe miasteczko u stóp gór. Tam przyjeżdża on, mężczyzna, który wciąż ucieka. Kiedyś wydarzyło się coś, przez co...