bip logo glowne  Strona Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki

Aktualności

Czytelnik Roku 2020

22-24 lutego 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz w Filiach w Łęce Opatowskiej i Siemianicach odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Czytelnik Roku 2020”. Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym, kształtowanie nawyku regularnego czytania, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstszego jej odwiedzania.

Konkurs trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i obejmował dwie kategorie:

I – dzieci i młodzież

II – dorośli

Nagrodzeni zostali Czytelnicy, którzy w ubiegłym roku wypożyczyli największą liczbę zbiorów, łącznie we wszystkich placówkach Bibliotecznych na terenie gminy Łęka Opatowska.

Mamy zaszczyt poinformować, że w kategorii:

- dzieci i młodzież najlepszym Czytelnikiem Roku 2020 został Adamski Jakub, wypożyczając 157 książek

- wśród dorosłych najlepszym Czytelnikiem Roku 2020 została pani Lary Czesława, która przeczytała 175 książek.

 

Wyróżnieni za wysokie wyniki czytelnicze w poszczególnych kategoriach  zostali:

Dzieci i młodzież: Kosmalski Franciszek, Zając Maria, Jerzyk Lilianna, Lubojańska Jagoda, Krystosiak Maja, Muszyński Franciszek, Jajczyk Blanka, Brzeziński Ludwik, Uszycka Milena, Osada Karol, Jajczyk Iga, Olbrych Martyna, Okoń Laura, Balon Kalina, Muszyńska Łucja, Jagieniak Marcin, Handzelewicz Amelia, Kanclerz Jan.

Dorośli: Kucharska Zofia, Biernacik Barbara, Poprawa Danuta, Olejnik Zofia, Brzezińska Maria, Przybylska Bożena, Nagel Magdalena, Gruszka Anna, Gąszczak Janina, Kijak Jadwiga, Łuczka Wanda, Szubert Stefania.

Finaliści konkursu otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych literackich odkryć w 2021 roku.

Czytaj dalej...

Tradycyjna Palma Wielkanocna - KONKURS

UWAGA, UWAGA ogłaszamy konkurs, serdecznie zapraszamy do udziału.

Pozniżej regulamin oraz karta zgłoszeniowa (w załączniku) do pobrania.

Wszystkie informacje można ponadto uzyskać w Bibliotece i pod nr tel. 62 78 145 51.

 

Regulamin konkursu:

„Tradycyjna Palma Wielkanocna”

Organizator: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie i Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Adresaci konkursu: Mieszkańcy z terenu gminy Łęka Opatowska i czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (np. rodzina).

     1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników,

- kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową,

- rozwijanie talentu artystycznego uczestników, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych,

- pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej,

- stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

- zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do częstszych kontaktów z biblioteką i czynnego angażowania się w działalność kulturalną,

- integracja społeczności lokalnej oraz przekazywanie wartości i tradycji w rodzinie,

- stworzenie okazji do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym w sposób kreatywny, budujący pozytywne relacje oraz rozwijający wrażliwość estetyczną,

- aktywność uczestników związana z konkursem pozwoli zaktywizować społeczność lokalną i zwiększy dostępność do alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od używek (alkohol, narkotyki itp.)

2. Zasady uczestnictwa:

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

- Palmę wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej z użyciem materiałów naturalnych (drewno, sznurek, suche kwiaty, bukszpan, bazie, wydmuszki, wstążki, bibuła, krepa, papier itp.) z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

- Do konkursu nie dostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych.

- Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach i wystawach.

- Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 dekorację.

- Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, ul. Poznańska 59 oraz w jej filiach (Filia w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 oraz Filia w Siemianicach, ul. Szembeków 1) w terminie do 19 marca 2021 r.

3. Ocena prac:

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas        oceny komisja będzie brała pod uwagę dobór odpowiednich materiałów i elementów  zdobniczych, zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość autora.

 

4. Powołana przez organizatora komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe lub vouchery podarunkowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.leka-opatowska.pl, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź osobiście.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, o terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

5. Wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć w Kościele Parafialnym pw. św. Floriana w Opatowie 28 marca 2021 roku w Niedzielę Palmową.

 

6. Prace zostaną zwrócone uczestnikom. O terminie odbioru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Uwagi końcowe:

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr. 1 do regulaminu.

Czytaj dalej...

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29. Finał WOŚP ruszył pod hasłem „Finał z głową”, zebrane w trakcie kwesty pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Na terenie Gminy Łęka Opatowska również została przeprowadzona zbiórka pieniędzy, którą zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie a nad całością kwesty patronat pełnił Kępiński sztab WOŚ wraz z szefem sztabu Wiesławem Walasem- dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. W akcji wzięło udział 10 wolontariuszy, byli to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie oraz Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej.

Kwota, którą udało się zebrać w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszej gminy to 9025,25 zł + 10,50 Euro oraz 200,00 zł do eSkarbonki.

Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom za wspólne granie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Czytaj dalej...

Laureaci nagrodzeni

Konkurs na dekoracje świąteczne został rozstrzygnięty - szczegóły w poprzednim artykule na naszej stronie.

W związku z sytuacją epidemiczną dyrektor biblioteki, Gabriela Brzezińska wręczała nagrody i dyplomy w dniach 17 i 18 grudnia 2020 r. w godzinach otwarcia biblioteki w Opatowie.

Prace konkursowe są wystawione w Bibliotece w Opatowie, gdzie można je oglądać - serdecznie zapraszamy.

Laureaci konkursu w kategorii młodzież i dorośli otrzymali nagrody w postaci kart podarunkowych, natomiast dzieci nagrody rzeczowe – zestawy klocków i gry planszowe. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki za udział w konkursie.

Czytaj dalej...

Konkurs "Dekoracja Świąteczna" rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie konkursu

Dekoracja świąteczna

 

 

Na konkurs wpłynęły 33 prace w trzech kategoriach wiekowych:

dzieci do 9 lat – 17 prac

młodzież 10 -18 lat – 7 prac

dorośli – 9 prac

Wszystkie prace były bardzo ładne i związane z tematem konkursu, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud włożony w ich wykonanie.

Decyzją komisji konkursowej przyznano następujące miejsca i nagrody w postaci kart podarunkowych oraz nagród rzeczowych (gry i zabawki):

Dzieci:

I miejsce - Igor Kamiński

II miejsce – Kamil Holka

III miejsce – Bartosz Skąpski

Wyróżnienia: Blanka Jajczyk, Lena Gudra, Natan Kamiński, Wiktoria Skąpska, Maja Plichta, Wiktoria Maria Hadryś.

 

Młodzież:

I miejsce – Paula Tomczak

II miejsce – Oskar Nagel

III miejsce – Michalina Żłobińska

Wyróżnienie: Hubert Skąpski.

 

Dorośli:

I miejsce – Benedykta Tomczak

II miejsce – Ewelina Holka

III miejsce – Katarzyna Majecka

III miejsce – Angelika Szkudlarek

Wyróżnienie: Anna Lemiesz.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród!

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają dyplom oraz drobny upominek.

W związku z sytuacją epidemiczną, po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy 17 i 18 grudnia 2020r. do Biblioteki w Opatowie w godzinach otwarcia tj. czwartek 10:00-18:00 i piątek 8:00-16:00.

 

 

Czytaj dalej...

Mikołajki w Bibliotece

Zawsze warto przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy na dworze jest zimno i ponuro – nie ma chyba lepszego sposobu na spędzanie wolnego czasu, niż wieczór z dobrą książką.

Wie o tym i Mikołaj, który nie zapomniał w tym roku o Czytelnikach Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. 7 i 8 grudnia w Bibliotece w Opatowie oraz w Filii w Siemianicach na najmłodszych czekały baloniki z helem oraz słodkie niespodzianki schowanew świątecznych skarpetach, które rozdawały bibliotekarki pełniące w tych dniach rolę pomocnic Świętego Mikołaja. Cieszymy się, że odwiedzającym Bibliotekę dzieciom mogłyśmy tym drobnym gestem sprawić radość i wywołać uśmiech na twarzy.

Czytaj dalej...

Rośnie grono małych Czytelników

Od września br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz w jej filiach, wydawane są wyprawki czytelnicze w ramach tegorocznej edycji akcji Instytutu Książki - "Małą Książka - wielki człowiek".

Zainteresowanie akcją jest duże, dzięki czemu grono naszych małych Czytelników stale się powiększa i nie słabnie pomimo niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz ograniczeń w działalności placówek bibliotecznych.

Każdy przedszkolak (roczniki 2014-2017), który przychodzi do Biblioteki otrzymuje bezpłatną wyprawkę czytelniczą oraz kartę do zbierania naklejek. Za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem przynajmniej jednej książki otrzymuje naklejkę, a po uzbieraniu dziesięciu naklejek wręczamy dzieciom dyplomy uznania oraz upominki. 

Poprzednie edycje realizowane w naszych placówkach bibliotecznych cieszyły się sporym zainteresowaniem i przełożyły się na liczne grono wiernych czytelników, którzy odwiedzają nas regularnie, nawet po zakończeniu udziału w projekcie. Jako biblioteka staramy się zapewnić najmłodszym ciekawą i bogatą ofertę wydawniczą, uwzględniając przy tym indywidualne preferencje czytelnicze dzieci.

Wyprawki czytelnicze są dostępne w Bibliotece oraz w filiach, wszystkich uprawnionych, którzy jeszcze nie skorzystali z oferty zapraszamy po odbiór darmowych książeczek.

Drodzy Rodzice, pozwólcie swoim dzieciom poznać i odkryć bibliotekę - to naprawdę wspaniałe miejsce.

Czytaj dalej...

Kolejna odsłona akcji Mała książka - wielki człowiek w naszej bibliotece

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce – to o ponad 700 placówek więcej niż w roku ubiegłym i aż 75% wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Pełna lista zakwalifikowanych bibliotek oraz szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.

Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków!

Opis projektu:

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza

• Książka „Pierwsze czytanki dla…”  – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.

• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z  nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.

• Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?

  • Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.

  • Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.

  • Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

 

 

Czytaj dalej...

Polecane pozycje książkowe

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gniew

Gniew

Gniew to pożegnanie z Szackim, jednym z najbardziej znanych bohaterów kryminalnych w Polsce, dostrzeżonym i docenionym na świecie, co potwierdzają recenzje i wyróżnienia dla kolejnych wydań książek Zygmunta Miłoszewskiego za...

Małe mroczne kłamstwa

Małe mroczne kłamstwa

Trzy wyznania. Dwóch kłamców. Jeden morderca. Troje bliskich sobie ludzi ukrywa przed sobą straszne tajemnice. Catrin Quinn przed trzema laty straciła w wypadku dwóch synów. Od tego czasu nie potrafi wrócić do równowagi....

Kapelusz na wodzie

Kapelusz na wodzie

„Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem” - mawiał o sobie Józef Tischner. Nowa książka Wojciecha Bonowicza przedstawia wybitnego myśliciela,...

Klasa

Klasa

Kiedy po latach kontaktuje się z tobą kumpel z klasy, może to oznaczać tylko jedno – kłopoty. Skatowany w Warszawie przez nieznanych sprawców prezes amerykańskiej korporacji dzwoni do byłego kolegi z...

Dynastia

Dynastia

Kiedy Johann Cornelius zaczynał, nie miał nic. Kiedy umierał, jego rodzina „wykroiła” sobie gigantyczną porcję Ameryki…  „Dynastia” - saga rodziny Corneliusów - to doskonała powieść obyczajowa o ludziach, którzy startowali od...

Powrót do Nałęczowa

Powrót do Nałęczowa

Annie wydaje się, że wszystko w życiu ma już zaplanowane. Wykonuje wolny zawód, który daje jej dużo satysfakcji, ma partnera, z którym tworzy bezpieczny i wygodny dla obu stron związek...

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Piękna Dalmacja Południowa, malowniczy Półwysep Pelješac, trzy siostry, trzy historie, trzy miłości. Czy można zapomnieć o zdradzie i niespełnionych obietnicach? Mówi się, że każdy zasługuje na drugą szansę, ale czy takim...

Łatwopalni - trylogia

Łatwopalni - trylogia

Dolny Śląsk, poniemiecka przeszłość, spalona słońcem ziemia, intensywna, mieniąca się kolorami jesień i małe miasteczko u stóp gór. Tam przyjeżdża on, mężczyzna, który wciąż ucieka. Kiedyś wydarzyło się coś, przez co...